Ravenous (Dark Forgotten Series #1)

Ravenous - Sharon Ashwood Chehkov's Gun.Chehkov's Gun.Chehkov's Gun.